Mouth maintenance tips

Mouth maintenance tips

வாய்புண் சரியாக இயற்கை வைத்தியம்
நெல்லி இலைகளை அவித்த நீரீனால் அடிக்கடி வாய் கொப்பளித்துவர வாய்ப்புண்கள் ஆறிவிடும். நெல்லிச் சாறையும், தேனையும் சமமாகக் கலந்து, மூச்சுத் திணறல், நீண்ட கால விக்கல் நோய் முதலியவற்றிற்குக் கொடுத்து வரலாம். வாய்ப்புண் போக, மணத்தக்காளி இலைகளை நிறைவாய் ...
Comments Off on வாய்புண் சரியாக இயற்கை வைத்தியம்