masturbating control tips

masturbating control tips

சுய இன்பத்தை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள்
உலகம் முழுவதும் பருவமடைந்த ஆண்கள், பெண்கள் பலரிடம் சுய இன்பப் பழக்கம் நிலவி வருகிறது. சிலரிடம் பருவமடையும் முன்னரே சிறு பிராயத்திலேயே இப்பழக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. இவர்கள் பிஞ்சிலே பழுத்தவர்கள். சிலரிடம் மணமான பின்னரும் கூட நாற்பது, ஐம்பது ...
Comments Off on சுய இன்பத்தை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள்