indian udal uravu news

indian udal uravu news

15-1416033209-3kama
அந்தரங்கம்
பாலுறவு என்பது பல்வேறு மதத்தினராலும் மிகவும் பேசப்படும் விஷயமாக உள்ளது. இந்த உணர்வும், அன்பை பரிமாறிக் கொள்ளும் விதமும் புனிதமான மத உலகிலிருந்து நம்மை விலக்கி வைத்துவிடக் கூடும் என்று உலகின் பல்வேறு மதங்களும் போதனை செய்து வருகின்றன. ...
Comments Off on காமசூத்ராவின் புனிதமான கருத்துக்கள்!!! 18+