Health vegetable tips

Health vegetable tips

சைனஸ்க்கு ‘பை’சொல்லும் அகத்தி !
எளிதில் கிடைக்கும் கீரைகளில் முக்கிய மானது அகத்திக் கீரை. அகத்தியில் சிற்றகத்தி, பேரகத்தி, செவ்வகத்தி, சீமை அகத்தி எனப் பல வகைகள் உள்ளன. பொதுவாக அதிகம் கிடைப்பது சிற்றகத்தி கீரை. அகத்திக்கீரை வைட்டமின் -ஏ, அயோடின் சத்து நிறைந்தது. ...
0