Domestic Abuse In Public

Domestic Abuse In Public

பொது இடத்தில் பெண்ணை ஆண் தாக்கும் போதும், ஆணை பெண் தாக்கும் போதும் என்ன நடக்கும் ???
...
Comments Off on பொது இடத்தில் பெண்ணை ஆண் தாக்கும் போதும், ஆணை பெண் தாக்கும் போதும் என்ன நடக்கும் ???