5.25 வினாடிகளில் உலக சாதனை படைத்த இளைஞன்!

5.25 வினாடிகளில் உலக சாதனை படைத்த இளைஞன்!

5.25 வினாடிகளில் உலக சாதனை படைத்த இளைஞன்!
ஹங்கேரியைச் சேர்ந்த சிற்பியும் கட்டடக் கலை பேராசிரியருமான எர்னோ ரூபிக் என்பவரால் 1974ம் ஆண்டு Rubik’s Cube விளையாட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. 6 பக்கங்கள் கொண்ட பெரிய கன சதுரத்தில் 5 அடுக்குகள் கொண்ட சிறு கனசதுரங்கள் வெவ்வேறு ...
Comments Off on 5.25 வினாடிகளில் உலக சாதனை படைத்த இளைஞன்!