5 வருடமாக சுவற்றுக்குள் சிக்கித்தவித்த பூனை (காணொளி)

5 வருடமாக சுவற்றுக்குள் சிக்கித்தவித்த பூனை (காணொளி)

5 வருடமாக சுவற்றுக்குள் சிக்கித்தவித்த பூனை (காணொளி)
அன்பு செலுத்துவதே அற்புதம்தான் எனினும், மனிதனுக்கு மற்ற உயிரினங்களின் மீது உண்டாகும் அன்பு ’அதீத’ அற்புதமானது. ’அங்கிள் ஆப்டோ’ என்று அழைக்கப்படும் முதியவருக்கும் ஒரு சுவற்றுக்குள் சிறைபட்டிருந்த பூனைக்குமான உறவு அப்படிப்பட்ட ஒரு அதீத அற்புதம்.   2010-ம் ...
Comments Off on 5 வருடமாக சுவற்றுக்குள் சிக்கித்தவித்த பூனை (காணொளி)