4500 வருடங்களுக்கு முந்தைய எகிப்திய ராணியின் கல்லறை கண்டுபிடிப்பு

4500 வருடங்களுக்கு முந்தைய எகிப்திய ராணியின் கல்லறை கண்டுபிடிப்பு

cairo-1-615x412
வினோதங்கள்
4500 வருடங்களுக்கு முந்தைய காலத்திற்குரிய எகிப்திய ராணி ஒருவரின் கல்லறையை செக்கஸ்லோவாக்கிய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். எகிப்தில் 4500 வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆட்சி செய்த பராஹோ நெஃபரெப்ரி மன்னின் மனைவியின் கல்லறையே இவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எகிப்தின் தலைநகர் கெய்ரோவுக்கு ...
Comments Off on 4500 வருடங்களுக்கு முந்தைய எகிப்திய ராணியின் கல்லறை கண்டுபிடிப்பு

cairo-1-615x412
வினோதங்கள்
4500 வருடங்களுக்கு முந்தைய காலத்திற்குரிய எகிப்திய ராணி ஒருவரின் கல்லறையை செக்கஸ்லோவாக்கிய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். எகிப்தில் 4500 வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆட்சி செய்த பராஹோ நெஃபரெப்ரி மன்னின் மனைவியின் கல்லறையே இவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எகிப்தின் தலைநகர் கெய்ரோவுக்கு ...
Comments Off on 4500 வருடங்களுக்கு முந்தைய எகிப்திய ராணியின் கல்லறை கண்டுபிடிப்பு