3 ஆயிரம் வருடங்கள் பழைமையான எகிப்திய மம்மிகளின் பிரேதப்பெட்டி

3 ஆயிரம் வருடங்கள் பழைமையான எகிப்திய மம்மிகளின் பிரேதப்பெட்டி

mumy
வினோதங்கள்
ஏதோ ஒரு தேவைக்காக முன்னர் அறிந்திராத வீடொன்றுக்குள் செல்லும் உங்களுககு அந்த வீட்டின் வரவேற்பறையில் புராதன எகிப்தில் உடல்களை அடக்கம் செய்வதற்கு பயன்படும் பிரேத பெட்டியைக் கண்டால் எவ்வாறான அதிர்ச்சி உண்டாகும்? இங்கிலாந்தில் அவ்வாறான சம்பவமொன்று இடம்பெற்றுள்ளது. புராதான ...
Comments Off on 3 ஆயிரம் வருடங்கள் பழைமையான எகிப்திய மம்மிகளின் பிரேதப்பெட்டி