2014இல் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய விண்வெளி சாதனைகள்

2014இல் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய விண்வெளி சாதனைகள்

ESA-beschliesst-Mission-Plato
வினோதங்கள்
இந்த நூற்றாண்டின் மிகப் பெரிய விண்வெளி சாதனைகள் இரண்டு 2014ல் இடம்பெற்றுள்ளன. இனிவரும் அரை நூற்றாண்டுகளிற்கு வெற்றியைத் தவிர வேறொன்றில்லை என்ற உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் அமெரிக்காவை வைத்திருப்பதற்கான வழியை ஒரியோன் கலம் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு விண்வெளி வீரர்களைச் சுமந்து ...
Comments Off on 2014இல் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய விண்வெளி சாதனைகள்

ESA-beschliesst-Mission-Plato
வினோதங்கள்
இந்த நூற்றாண்டின் மிகப் பெரிய விண்வெளி சாதனைகள் இரண்டு 2014ல் இடம்பெற்றுள்ளன. இனிவரும் அரை நூற்றாண்டுகளிற்கு வெற்றியைத் தவிர வேறொன்றில்லை என்ற உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் அமெரிக்காவை வைத்திருப்பதற்கான வழியை ஒரியோன் கலம் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு விண்வெளி வீரர்களைச் சுமந்து ...
Comments Off on 2014இல் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய விண்வெளி சாதனைகள்