17 அங்குல நீளமான பாதத்தை கொண்டுள்ள இளைஞர்

17 அங்குல நீளமான பாதத்தை கொண்டுள்ள இளைஞர்

Liu-Huichang
வினோதங்கள்
சீனாவைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரின் பாதம் 17 அங்குல நீளமானவையாக உள்ளது. இப்பாதம் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. 21 வயதான லியு ஸுசேங் எனும்இந்த இளைஞன், குழந்தையாக இருக்கும் போதே அரிய வகை நோயொன்றினால் பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக ...
Comments Off on 17 அங்குல நீளமான பாதத்தை கொண்டுள்ள இளைஞர்

Liu-Huichang
வினோதங்கள்
சீனாவைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரின் பாதம் 17 அங்குல நீளமானவையாக உள்ளது. இப்பாதம் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. 21 வயதான லியு ஸுசேங் எனும்இந்த இளைஞன், குழந்தையாக இருக்கும் போதே அரிய வகை நோயொன்றினால் பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக ...
Comments Off on 17 அங்குல நீளமான பாதத்தை கொண்டுள்ள இளைஞர்