வேகத்தடுப்புக்கள் தொடர்பில் முன்கூட்டியே தகவல் தரும் புதிய தொழில்நுட்பம்

வேகத்தடுப்புக்கள் தொடர்பில் முன்கூட்டியே தகவல் தரும் புதிய தொழில்நுட்பம்

hyundai-speed-bump-615x348
தொழில்நுட்பம்
வாகனங்களில் மிகவும் வேகமாக பயணிக்கும் போது வீதியில் போடப்பட்டுள்ள வேகத்தடுப்புக்களை கடப்பதற்கு போதியளவு கட்டுப்பாடு இல்லாமையினால் விபத்துக்கள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. இதனை உணர்ந்த Hyundai நிறுவனம் இவ்வாறான வேகத்தடுப்புக்கள் இருப்பதை முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தும் முறைமையை உருவாக்கியுள்ளனர். இதனால் குறிப்பிட்ட ...
Comments Off on வேகத்தடுப்புக்கள் தொடர்பில் முன்கூட்டியே தகவல் தரும் புதிய தொழில்நுட்பம்

hyundai-speed-bump-615x348
தொழில்நுட்பம்
வாகனங்களில் மிகவும் வேகமாக பயணிக்கும் போது வீதியில் போடப்பட்டுள்ள வேகத்தடுப்புக்களை கடப்பதற்கு போதியளவு கட்டுப்பாடு இல்லாமையினால் விபத்துக்கள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. இதனை உணர்ந்த Hyundai நிறுவனம் இவ்வாறான வேகத்தடுப்புக்கள் இருப்பதை முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தும் முறைமையை உருவாக்கியுள்ளனர். இதனால் குறிப்பிட்ட ...
Comments Off on வேகத்தடுப்புக்கள் தொடர்பில் முன்கூட்டியே தகவல் தரும் புதிய தொழில்நுட்பம்