வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த ஆப்ரிக்க சிறுமி!

வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த ஆப்ரிக்க சிறுமி!

unnamed-1
வினோதங்கள்
ஆப்ரிக்காவில் இயற்கைக்கு மாறாக வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த 4 வயது சிறுமி ஒருவர் மாயமாகியுள்ளார். ஆப்ரிக்காவின் தான்சானியா (Tanzania)நாட்டில் வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த சிறுமி (4) ஒருவர் கடந்த 17ம் திகதி நாட்டின் வட பகுதியில் உள்ள மவாசா ...
Comments Off on வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த ஆப்ரிக்க சிறுமி!

unnamed-1
வினோதங்கள்
ஆப்ரிக்காவில் இயற்கைக்கு மாறாக வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த 4 வயது சிறுமி ஒருவர் மாயமாகியுள்ளார். ஆப்ரிக்காவின் தான்சானியா (Tanzania)நாட்டில் வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த சிறுமி (4) ஒருவர் கடந்த 17ம் திகதி நாட்டின் வட பகுதியில் உள்ள மவாசா ...
Comments Off on வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த ஆப்ரிக்க சிறுமி!

unnamed-1
வினோதங்கள்
ஆப்ரிக்காவில் இயற்கைக்கு மாறாக வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த 4 வயது சிறுமி ஒருவர் மாயமாகியுள்ளார். ஆப்ரிக்காவின் தான்சானியா (Tanzania)நாட்டில் வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த சிறுமி (4) ஒருவர் கடந்த 17ம் திகதி நாட்டின் வட பகுதியில் உள்ள மவாசா ...
Comments Off on வெள்ளைத் தோலுடன் பிறந்த ஆப்ரிக்க சிறுமி!