விலை மாதர் உடல் உறவால் வரும் நோய்கள் ?

விலை மாதர் உடல் உறவால் வரும் நோய்கள் ?

Pooja-Gandhi-hot-in-Dandupalaya-_15_-615x482
அந்தரங்கம்
விலை மாதர் உடல் உறவால் பிறப்புறப்பில் வரும் நோய்களுக்கு- பால்வினை வியாதிகள் என்று பெயர். 20க்கும் மேற்பட்ட பாலியல் நோய்கள் மனிதனை நாசம் செய்ய காத்து இருக்கின்றன. ஒருவனுக்கு ஒரு விலைமாதர் உடல் உறவா ல் ஒரு பால்வினை ...
Comments Off on விலை மாதர் உடல் உறவால் வரும் நோய்கள் ?