வாசனையை வைத்து ‘மூடை’ அறிவதில் பெண்கள் கில்லாடிகளாம்!

வாசனையை வைத்து ‘மூடை’ அறிவதில் பெண்கள் கில்லாடிகளாம்!

31j92-300x172
அந்தரங்கம்
உயிரினத்திற்கும் பாலியல் தேவை இருக்கும். பாலுணர்வு கிளர்ச்சி ஏற்படும்போது அதற்குரிய துணையுடன் இணைந்து தங்களின் ஆர்வத்தினை தணித்துக்கொள்ளும். விலங்குகள் தங்களின் தேவையை அதற்கேற்ப சங்கேத சப்தங்களை எழுப்பி உணர்த்தும். இணையின் உடலில் இருந்து எழும் வாசனையை மோப்பம் பிடித்து ...
Comments Off on வாசனையை வைத்து ‘மூடை’ அறிவதில் பெண்கள் கில்லாடிகளாம்!