வலி இல்லாத உறவில்தான் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்!

வலி இல்லாத உறவில்தான் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்!

017-300x199
அந்தரங்கம்
தாம்பத்ய உறவில் உள்ள மகிழ்ச்சிகரமான செயல்பாடுகளைப்பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காகவே வாத்சாயனார் காமசூத்ரா எழுதியுள்ளார். இதில் உள்ள 64 கலைகளையும் செயல்பாடுகளில் கொண்டுவரவேண்டும் என்று நினைப்பது இயலாத ஒன்று. ஏனெனில் நேரடியான செயல்பாடுகளில்தான் 60 சதவிகித பெண்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றனர் ...
Comments Off on வலி இல்லாத உறவில்தான் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்!