வயதான பூனை

வயதான பூனை

62856222c1(719)
வினோதங்கள்
உலகிலேயே அதிக வயதுடைய பூனை என்ற கின்னஸ் சாதனையை பொபி என்றழைக்கப்படும் 24 வயதுடைய பூனை பெற்றுள்ளது ஏற்கனவே கின்னஸ் சாதனையில் பதியப்பட்ட பிங்கி எனும் 23 வயதுடைய பூனை இறந்த பின்னரே இக்கின்னஸ் சாதனை பொபிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ...
Comments Off on வயதான பூனை