வயதான காலத்தை இனிமையாக கழிக்க உதவும் இளம் வயது நட்பு!

வயதான காலத்தை இனிமையாக கழிக்க உதவும் இளம் வயது நட்பு!

young_friendship_002-615x255
பல்சுவை
மனித வாழ்வில் நட்பு, காதல் இரண்டும் இன்றியமையாததாகக் காணப்படுகின்றது. இவற்றில் சிலரது நட்பு ஆரோக்கியமானதாகவும், சிலரது நட்பு ஆரோக்கியமற்றதாகவும் காணப்படுகின்றது. எது எவ்வாறெனினும் இளம் வயதினரின் நட்பானது வயதான காலத்தில் உடல் உள ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வதற்கு உதவுவதாக அமெரிக்காவிலுள்ள ...
Comments Off on வயதான காலத்தை இனிமையாக கழிக்க உதவும் இளம் வயது நட்பு!