ரோஜாவின் மருத்துவ பலன்கள்

ரோஜாவின் மருத்துவ பலன்கள்

ரோஜாவின் மருத்துவ பலன்கள்
அன்பை பரிமாறவும், அழகுக்காவும் மட்டுமின்றி மருத்துவத்திலும் சிறந்த பங்காற்றுகிறது காதல் மலர் ரோஜா. . ரோஜாப்பூவின் அழகும், மணமும் மக்களை அதுவும் பெண்களை பெரிதும் கவரும். பினைல் எத்தானல், க்ளோ ரோஜினிக் அமிலம், டான்னின், சையானின், கரோட்டின், சர்க்கரைகள் ...
Comments Off on ரோஜாவின் மருத்துவ பலன்கள்