யோனி

யோனி

kadhal-express-hot-tamil-movie-stills-106-300x184
அந்தரங்கம்
தொடுதலுக்கு அடுத்த இன்பம் தருவது முத்தம் ஆகும். உடல் முழுவதுமே முத்தம் தரலாம் என்றாலும் நெற்றி, கன்னங்கள், கண்கள், மார்பு, இதழ்கள், வாய், தொடை, யோனி போன்றவை முத்தமிடத் தகுந்ந இடங்களாகும். கலவியில் அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கு சாதாரண முத்தங்களே ...
Comments Off on கலவியில் முத்தம் – நெற்றி, கன்னங்கள், கண்கள், மார்பு, இதழ்கள், வாய், தொடை, யோனி