யாழ் காவாலிகள் ஆட்டம் போட்டு அதனை களியாட்ட நிகழ்வுகளாக மாற்றி வருகிறார்கள். இந்து ஆலயங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற புனிதமான நிகழ்வுகளில்

யாழ் காவாலிகள் ஆட்டம் போட்டு அதனை களியாட்ட நிகழ்வுகளாக மாற்றி வருகிறார்கள். இந்து ஆலயங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற புனிதமான நிகழ்வுகளில்

kavali3-1-300x225
சமூக சீர்கேடு
தற்போது வட பகுதியில் நடைபெறும் இந்து நிகழ்ச்சிகளில், யாழ் காவாலிகள் ஆட்டம் போட்டு அதனை களியாட்ட நிகழ்வுகளாக மாற்றி வருகிறார்கள். இந்து ஆலயங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற புனிதமான நிகழ்வுகளில், இரவு நிகழ்வாக இசைக்குழு போடப்பட்டால் இதற்கு என்று ஒரு ...
Comments Off on வட பகுதியில் கடவுள்களாக மாறும் காவாலிகள்!! கோவில்களில் அந்தரங்க ஆட்டங்களைப் பாருங்கள் -புகைப்படங்கள்