மேக்கப்போடும் பெண்களுக்கு

மேக்கப்போடும் பெண்களுக்கு

beauty-girl-141013-300x200
மருத்துவம்
திருமணம், திருவிழா ஏதேனும் பார்ட்டி என்று வந்தா ல் உடனே மேக்அப் போட்டு கொண்டு அழகாய்வலம் வருவோம். நாம் போட்டு இருக்கும் மேக் அப் கலைந்து விடாமல் நம்மை அழகாய் காட்டவேண்டும். அழகாய் காட்டுவதற்கு நாம் போ ட்டு ...
Comments Off on மேக்கப்போடும் பெண்களுக்கு