மெத்தையில் வித்தை இதுதான்யா தாம்பத்தியம்!

மெத்தையில் வித்தை இதுதான்யா தாம்பத்தியம்!

images4-615x461
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் உறவின் முக்கிய அம்சம் இது விடியவிடிய சொல்லிக் கொடுத் தாலும், கற்பவருக்கும் சலிக்காது, கற்றுக் கொடுப்பவருக்கும் அலுக் காது. காதலும், காமமும் இணை ந்து கைகலந்து, மெய்கலந்து களிப் போடு உயிர்கலந்து, உறவோடு சங்கமிக்கும் போது கிடைக்கும் ...
Comments Off on மெத்தையில் வித்தை இதுதான்யா தாம்பத்தியம்!

ddae-300x170
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் உறவின் முக்கிய அம்சம் இது விடியவிடிய சொல்லிக் கொடுத் தாலும், கற்பவருக்கும் சலிக்காது, கற்றுக் கொடுப்பவருக்கும் அலுக் காது. காதலும், காமமும் இணை ந்து கைகலந்து, மெய்கலந்து களிப் போடு உயிர்கலந்து, உறவோடு சங்கமிக்கும் போது கிடைக்கும் ...
Comments Off on மெத்தையில் வித்தை இதுதான்யா தாம்பத்தியம்!

மெத்தையில் வித்தை இதுதான்யா தாம்பத்தியம்!
செக்ஸ் உறவின் முக்கிய அம்சம் இது விடியவிடிய சொல்லிக் கொடுத் தாலும், கற்பவருக்கும் சலிக்காது, கற்றுக் கொடுப்பவருக்கும் அலுக் காது. காதலும், காமமும் இணை ந்து கைகலந்து, மெய்கலந்து களிப் போடு உயிர்கலந்து, உறவோடு சங்கமிக்கும் போது கிடைக்கும் ...
Comments Off on மெத்தையில் வித்தை இதுதான்யா தாம்பத்தியம்!