மூளை செயல்திறன் குறைபாடு வளரும் நோய் அல்ல

மூளை செயல்திறன் குறைபாடு வளரும் நோய் அல்ல

1351918733-300x257-615x527
மருத்துவம்
சில குழந்தைகள் அசாதாரணமாகத் தோற்றமளிப்பர். அவர்கள் கால் விரைப்பாக, ஒன்றுக்கொன்று பிணைந்து இருக்கும். தலை சாய்ந்து, வாயிலிருந்து உமிழ்நீர் வழிந்தபடி இருக்கும். கால் தசை பலவீனமாகி, சரியாக நடக்க முடியாமல், செயல் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமல், பேச்சு, விழுங்குவது, மூச்சு ...
Comments Off on மூளை செயல்திறன் குறைபாடு வளரும் நோய் அல்ல