முறைகள்..!

முறைகள்..!

162712799-265x300
மருத்துவம்
வயிற்றோட்டம் என்பது எல்லோருக்கும் பல நேரங்களில் வருவது சாதாரணமானது. ஆனால், குழந்தைகளுக்கு வயிற்றோட்டம் வந்து விட்டால் தாய்மார்கள் பதறிப் போய் விடுவார்கள். அப்படி திடீரென குழந்தைக்கு வயிற்றோட்டம் வந்தால் என்ன செய்வது? வயிற்றோட்டம் (டையரியா) என்றால் என்ன? வயிற்றோட்டம் ...
Comments Off on குழந்தைகளுக்கு வயிற்றோட்டம்: தீர்வு முறைகள்..!