முத்தமிட்டுப் பற்ற வையுங்கள்

முத்தமிட்டுப் பற்ற வையுங்கள்

th-300x189
அந்தரங்கம்
ஒவ்வொரு நொடியும் உன்னுடன் முடிய வேண்டும்…. ஒவ்வொரு நிமிடமும் உன்னுடன்கழிய வேண்டும்… இப்படித்தானே ஒவ்வொரு உயிரும் ஏங்குகின்றன, அன்புக்கும், பாசத்துக்கும், காதலுக்கும். அது கிடைக்கும்போது, அதுவும் எதிர்பாராமல் கிடைக்கும்போது அடையும் சந்தோஷத்திற்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் அளவுண்டா…அளவிடா முடியாத ஆனந்தம் அது. ...
Comments Off on முத்தமிட்டுப் பற்ற வையுங்கள்

th-300x189-615x387
அந்தரங்கம்
ஒவ்வொரு நொடியும் உன்னுடன் முடிய வேண்டும்…. ஒவ்வொரு நிமிடமும் உன்னுடன்கழிய வேண்டும்… இப்படித்தானே ஒவ்வொரு உயிரும் ஏங்குகின்றன, அன்புக்கும், பாசத்துக்கும், காதலுக்கும். அது கிடைக்கும்போது, அதுவும் எதிர்பாராமல் கிடைக்கும்போது அடையும் சந்தோஷத்திற்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் அளவுண்டா…அளவிடா முடியாத ஆனந்தம் அது. ...
Comments Off on முத்தமிட்டுப் பற்ற வையுங்கள்