முத்தத்திற்கு எத்தனை விசேஷம் இருக்கிறது தெரியுமா?

முத்தத்திற்கு எத்தனை விசேஷம் இருக்கிறது தெரியுமா?

முத்தத்திற்கு எத்தனை விசேஷம் இருக்கிறது தெரியுமா?
முத்தத்தின் தித்திப்பை உணராத உதடுகளே இருக்க முடியாது. முத்தத்திற்கு அத்தனை சக்தி. எத்தனை சோர்வாக இருந்தாலும்.. ஒரே ஒரு இச்.. வாங்கிப் பாருங்கள், ஓடிப் போகும் பாருங் கள் சோர்வு. முத்தத்திற்கு எத்தனை விசேஷம் இருக்கிறது தெரியுமா? சப்த ...
Comments Off on முத்தத்திற்கு எத்தனை விசேஷம் இருக்கிறது தெரியுமா?