முதல் முதலாக முத்தம் கொடுக்கும் போது . . . .

முதல் முதலாக முத்தம் கொடுக்கும் போது . . . .

images-7-615x384
பல்சுவை
முதல் காதல், முதல் முத்தம் என்பது மறக்க முடியாதது. எங்கு எப்படி அது நிகழ்ந்தது என்பது மனதில் பசுமையாய் இருந்து கொ ண்டே இருக்கும். காதலிக்கும் போதோ, திருமண நாளின் முத ல் இரவிலோ முத்தம் கொடுத் திருக்கலாம் ...
Comments Off on முதல் முதலாக முத்தம் கொடுக்கும் போது . . . .

images-7-615x384
பல்சுவை
முதல் காதல், முதல் முத்தம் என்பது மறக்க முடியாதது. எங்கு எப்படி அது நிகழ்ந்தது என்பது மனதில் பசுமையாய் இருந்து கொ ண்டே இருக்கும். காதலிக்கும் போதோ, திருமண நாளின் முத ல் இரவிலோ முத்தம் கொடுத் திருக்கலாம் ...
Comments Off on முதல் முதலாக முத்தம் கொடுக்கும் போது . . . .