முதல் இரவும்

முதல் இரவும்

4236027-indian-gorgeous-teen-couple-biting-lips-hot-sexy-and-horny-300x181
அந்தரங்கம்
தனக்குத் தகுந்த பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்து மணம் புரிந்து கொள் ளும் இளைஞன் முதலில் அனுபவமற்ற தன் இளம் மனைவியின் நம்பிக்கையைப் பெற முயல வேண்டும். முற்றிலும் புதிய வாழ்வை மேற்கொள்ளப் போகும் அவள் மன நிலையை உணர்ந்து நடக்க ...
Comments Off on முதல் இரவும், உச்ச கட்டமும் -காமம் என்பது என்ன?

முதல் இரவும், உச்ச கட்டமும் -காமம் என்பது என்ன?
முதல் இரவு ;- தனக்குத் தகுந்த பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்து மணம் புரிந்து கொள் ளும் இளைஞன் முதலில் அனுபவமற்ற தன் இளம் மனைவியின் நம்பிக்கையைப் பெற முயல வேண்டும். முற்றிலும் புதிய வாழ்வை மேற்கொள்ளப் போகும் அவள் மன ...
Comments Off on முதல் இரவும், உச்ச கட்டமும் -காமம் என்பது என்ன?