மீனின் செதில்களை போன்று தோல் உரிகிறதா? ஆபத்து

மீனின் செதில்களை போன்று தோல் உரிகிறதா? ஆபத்து

psoriasis_002-615x417
மருத்துவம்
சொரியாசிஸ் என்பது தோல் அழற்சி நிலையாகும். இதை தடிப்பு தோல் அழற்சி என்றும் கூறுவார்கள். இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய தோல் மீனின் செதில் போல் இருப்பதால் இதை மீன் செதில் படை என்றும் அழைப்பார்கள். சொரியாசிஸின் வகைகள் சொரியாசிஸ் ...
Comments Off on மீனின் செதில்களை போன்று தோல் உரிகிறதா? ஆபத்து