மிகவும் குளிரான மூலக்கூற்றை உருவாக்கி விஞ்ஞானிகள் சாதனை

மிகவும் குளிரான மூலக்கூற்றை உருவாக்கி விஞ்ஞானிகள் சாதனை

new_molecules_002-615x255
தொழில்நுட்பம்
இயற்கைக்கு நிகரான பல்வேறு கண்டுபிடிப்புக்களை மேற்கொண்டுவரும் விஞ்ஞானிகள் செயற்கையான மூலக்கூறுகளையும் கண்டுபிடித்திருந்தனர். இந்நிலையில் முதன் முறையாக குளிரான மூலக்கூற்றினை கண்டுபிடித்து அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் சாதனை படைத்துள்ளனர். இம் மூலக்கூறானது பூச்சியம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை உடையதாகக் காணப்படுகின்றது. இம் ...
Comments Off on மிகவும் குளிரான மூலக்கூற்றை உருவாக்கி விஞ்ஞானிகள் சாதனை