மார்புக் காம்பு விறைப்படைய…!!

மார்புக் காம்பு விறைப்படைய…!!

02-21-213x300
அந்தரங்கம்
சரயுவின் அம்மாவுக்குத் தன் பெண்ணின் வளர்ச்சி பற்றிக் கவலை. சரயு ஒன்பதாவது படிக்கிறாள். நல்ல உயரம்.ஓல்லியான உடல் வாகு. அவளுக்கு மாதவிலக்கு இன்னமும் தொடங்கவில்லை. சரயுவின் பள்ளித் தோழிகள் தங்களது உரையாடல்களில் அவளைச் சேர்த்துக்கொள்வதில்லை. இதனால் சரயு மிகவும் ...
Comments Off on மார்புக் காம்பு விறைப்படைய…!!

kate-upton-swimsuit-si-400x297
அந்தரங்கம்
சரயுவின் அம்மாவுக்குத் தன் பெண்ணின் வளர்ச்சி பற்றிக் கவலை. சரயு ஒன்பதாவது படிக்கிறாள். நல்ல உயரம்.ஓல்லியான உடல் வாகு. அவளுக்கு மாதவிலக்கு இன்னமும் தொடங்கவில்லை. சரயுவின் பள்ளித் தோழிகள் தங்களது உரையாடல்களில் அவளைச் சேர்த்துக்கொள்வதில்லை. இதனால் சரயு மிகவும் ...
Comments Off on மார்புக் காம்பு விறைப்படைய…!!