மாயை உலகை கலக்க வரும் புதிய Animation

மாயை உலகை கலக்க வரும் புதிய Animation

மாயை உலகை கலக்க வரும் புதிய Animation
Virtual Reality எனப்படும் மாயை உலகிற்கு அழைத்துச் செல்லும் தொழில்நுட்பம் தற்போது வெகுவாக பிரபல்யமாகி வருகின்றது. இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு மென்பொருட்கள் மற்றும் சாதனங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதம் Geppetto எனப்படும் ...
Comments Off on மாயை உலகை கலக்க வரும் புதிய Animation