மாம்பழ ஆசை காட்டி ஏழு வயதுச் சிறுமியை வன்புணர்வு செய்த சிறுவர்கள்

மாம்பழ ஆசை காட்டி ஏழு வயதுச் சிறுமியை வன்புணர்வு செய்த சிறுவர்கள்

மாம்பழ ஆசை காட்டி ஏழு வயதுச் சிறுமியை வன்புணர்வு செய்த சிறுவர்கள்
மேற்கு டெல்லியில் மூன்று சிறுவர்கள் ஏழு வயதுச் சிறுமியைக் கூட்டாக வன்புணர்வு செய்துள்ளனர். டெல்லியின் பச்சிம் விஹார்ப் பகுதியில் மீரா பாக் எனுமிடத்தில் உள்ள சேரிப்பகுதியில் வாழும் இச்சிறுமியின் அண்டை வாசிகளான 12 மற்றும் 14 வயதுச் சிறுவர்களே ...
Comments Off on மாம்பழ ஆசை காட்டி ஏழு வயதுச் சிறுமியை வன்புணர்வு செய்த சிறுவர்கள்