மனைவி கணவனிடம் எதிர்பார்க்கும் அந்த 37 விடயங்கள்.

மனைவி கணவனிடம் எதிர்பார்க்கும் அந்த 37 விடயங்கள்.

ei-152750
அந்தரங்கம்
01. அன்பாக , பிரியமாக இருக்க வேண்டும். 02. மனது புண்படும்படி பேசக் கூடாது. 03. கோபப்படக்கூடாது. 04. சாப்பாட்டில் குறை சொல்லக் கூடாது 05. பலர் முன் திட்டக்கூடாது. 06. எந்த இடத்திலும் மனைவியை விட்டுக் கொடுக்க ...
Comments Off on மனைவி கணவனிடம் எதிர்பார்க்கும் அந்த 37 விடயங்கள்.