மனைவியை காதலிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

மனைவியை காதலிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

images-41
பல்சுவை
பொன், பொருளைவிட பெரும்பாலான பெண்கள் தங்கள் கணவ ரிடம் எதிர்பார்ப்பது மதிப்பும், மரியாதையையும் தான். மனைவி என்பவள் அடிமையல்ல என்பதை ஆண் கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். பெண் கள் தங்களுக்கு சேவை செய்ய மட்டு மே படைக்கப்பட்டவர்கள் என்ற ...
Comments Off on மனைவியை காதலிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.