மனைவியை உச்ச கட்டம் அழைத்து செல்வது எப்பிடி?

மனைவியை உச்ச கட்டம் அழைத்து செல்வது எப்பிடி?

honeymoon-kiss-3-300x237
அந்தரங்கம்
பெண்ணினுடைய காம இச்சையை உச்ச கட்டம் அடையச் செய்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன.ஆலிங்கனம் எனப்படும் தழுவுதல், பிடித்து விடுதல் அல்லது கசக்குதல், முத்தமிடுதல், நகக்குறி பதித்தல், பற்குறி பதித்தல், தட்டுதல் அல்லது தடவுதல், வாய் சேர்க்கை போன்ற புறத்தொழில்களை ...
Comments Off on மனைவியை உச்ச கட்டம் அழைத்து செல்வது எப்பிடி?