மனைவியுடன் மீண்டும் உடலுறவுக்கு தூண்ட செய்ய வேண்டியது என்ன?

மனைவியுடன் மீண்டும் உடலுறவுக்கு தூண்ட செய்ய வேண்டியது என்ன?

3-300x185-615x656
அந்தரங்கம்
ஒவ்வொரு முறையும் புதுப் புது உற்சாகம் தருவது காமம் மட்டுமே. இன்னும் இன்னும் வேண்டும், மீண்டும் மீண்டும் வேண்டும் என்று என்றுமே ஆறாத பசி கொண்டது காமம் மட்டுமே. எப்படிப் பார்த்தாலும் காமம் இன்பமானதுதான். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ...
Comments Off on மனைவியுடன் மீண்டும் உடலுறவுக்கு தூண்ட செய்ய வேண்டியது என்ன?