மனைவியுடன் உறவுகொள்ளும்போது முதலில் இதை செய்யுங்க… (பெண்கள் படிக்க வேண்டாம்)

மனைவியுடன் உறவுகொள்ளும்போது முதலில் இதை செய்யுங்க… (பெண்கள் படிக்க வேண்டாம்)

ei-178424-300x185
அந்தரங்கம்
காமம் மிக உன்னதமானது. அதை சரியாக கையாள்பவர்கள் மட்டுமே சரியான அளவில் இன்பத்தை நுகர்கின்றனர். கணவன் மனைவி இடையேயான காமம் ஒருவித பரவசநிலையை தரக்கூடியது என்கின்றனர் அனுபவசாலிகள். படுக்கை அறையில் தொடங்கும் விளையாட்டு ஒவ்வொரு நொடியும் இன்பத்தை தரவேண்டும். ...
Comments Off on மனைவியுடன் உறவுகொள்ளும்போது முதலில் இதை செய்யுங்க… (பெண்கள் படிக்க வேண்டாம்)

6_3800210-300x194
அந்தரங்கம்
காமம் மிக உன்னதமானது. அதை சரியாக கையாள்பவர்கள் மட்டுமே சரியான அளவில் இன்பத்தை நுகர்கின்றனர். கணவன் மனைவி இடையேயான காமம் ஒருவித பரவசநிலையை தரக்கூடியது என்கின்றனர் அனுபவசாலிகள். படுக்கை அறையில் தொடங்கும் விளையாட்டு ஒவ்வொரு நொடியும் இன்பத்தை தரவேண்டும். ...
Comments Off on மனைவியுடன் உறவுகொள்ளும்போது முதலில் இதை செய்யுங்க….

ei-178424-300x185-615x379
அந்தரங்கம்
காமம் மிக உன்னதமானது. அதை சரியாக கையாள்பவர்கள் மட்டுமே சரியான அளவில் இன்பத்தை நுகர்கின்றனர். கணவன் மனைவி இடையேயான காமம் ஒருவித பரவசநிலையை தரக்கூடியது என்கின்றனர் அனுபவசாலிகள். படுக்கை அறையில் தொடங்கும் விளையாட்டு ஒவ்வொரு நொடியும் இன்பத்தை தரவேண்டும். ...
Comments Off on மனைவியுடன் உறவுகொள்ளும்போது முதலில் இதை செய்யுங்க…