மனைவியின்

மனைவியின்

landscape-1452199776-st-best-sex-160106-310x165
அந்தரங்கம்
வலவியை பொருத்தவரை புணர்ச்சியில் நீடிக்கும் காலமானது ஆரம்பத்தில் பெண்களுக்கு நீண்ட நேரமாகவும், ஆண்களுக்கு குறைந்த காலமாகவும் இருக்கும். பிறகு நாளாக நாளாக அதாவது தொடர்ந்து கலவியில் ஈடுபடுவதால் ஆண்களுக்கு விந்து வெளிப்படுதல் தாமதமாகும். பெண்களுக்கு போக காலம் குறைந்து ...
Comments Off on மனைவியின் செக்ஸ் இன்பத்தில் ஷாக் அடிக்கனும்!!!!