மனைவியின் மனம் கவர உளவியல் நிபுணர்கள் கூறும் தேவைகள்!

மனைவியின் மனம் கவர உளவியல் நிபுணர்கள் கூறும் தேவைகள்!

kathalarkal-1
அந்தரங்கம்
மனைவியை கவர நிபுனர்கள் கூறும் முக்கிய விடயங்கள் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகையால் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே செக்ஸ் தேவைகளில் அதிக வித்தியாசங்கள் உள்ளன. பெண்ணின் செக்ஸ் தேவைகள் உடலோடு மட்டுமே தொடர்புடையது அல்ல. அது உணர்வு ...
Comments Off on மனைவியின் மனம் கவர உளவியல் நிபுணர்கள் கூறும் தேவைகள்!