மனைவியின் தலையை அறுத்து கையில் கொண்டு திரியும் கணவன் (அதிர்ச்சிக் காட்சிகள்

மனைவியின் தலையை அறுத்து கையில் கொண்டு திரியும் கணவன் (அதிர்ச்சிக் காட்சிகள்

52251015Untitled
சமூக சீர்கேடு
பலரும் தடுக்கத் தடுக்க மனைவியின் கழுத்தை அறுத்து தலையை கையோடு வைத்திருக்கின்றான் கணவன். வயதுக்கு வந்தவர்கள் மட்டும் பார்க்கவும. ...
Comments Off on மனைவியின் தலையை அறுத்து கையில் கொண்டு திரியும் கணவன் (அதிர்ச்சிக் காட்சிகள்