மனைவிக்கு சந்தோஷத்தை வாரிக் கொடுக்கும் பகுதி

மனைவிக்கு சந்தோஷத்தை வாரிக் கொடுக்கும் பகுதி

மனைவிக்கு சந்தோஷத்தை வாரிக் கொடுக்கும் பகுதி
உங்க மனைவியின் காது கிட்டே போய் நெருக்கமாக புஸுபுஸுவென்று மூச்சு விட்டபடி பேசும்போது மனைவிக்கு கழுத்துப் பகுதியில் புல்லரிப்பதைப் பார்த்திருக்கலாம். அதேபோல அந்தரங்க சமயத்தின்போது உங்களது தொடைப் பகுதியையும், அருகாமைப் பகுதியையும் உங்களது மனைவி கை விரல்களால் வருடும்போது ...
Comments Off on மனைவிக்கு சந்தோஷத்தை வாரிக் கொடுக்கும் பகுதி