மனித உடலில் புதிய தசை நார் கண்டுபிடிப்பு

மனித உடலில் புதிய தசை நார் கண்டுபிடிப்பு

3437087
வினோதங்கள்
நமது முழங்கால் பகுதியில் இதுவரை அறியப்படாத தசைநார் ஒன்று இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளதாக பெல் ஜியத்தின் முழங்கால் மருத்துவ நிபுணர்கள் அறிந்துள்ளார்கள். தொடை எலும்புக்கு மேல் புறத்திலிருந்து முழங்காலுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடைப்பட்ட முன்னங்கால் வரையான பனுதி வரை இந்த தசைநார் ...
Comments Off on மனித உடலில் புதிய தசை நார் கண்டுபிடிப்பு