மனிதக்கழிவில் இயங்கும் பஸ்

மனிதக்கழிவில் இயங்கும் பஸ்

poop-bus
வினோதங்கள்
மனிதக்கழிவை பயன்படுத்தி பொருட்களை அல்லது இயந்திரங்களை தயாரிக்க வேண்டும் என்று யாரும் எண்ணியிருக்க மாட்டார்கள். இந்த எண்ணத்தையே மாற்றுமளவுக்கு தற்போதுள்ள விஞ்ஞான யுகம் மாற்றமடைந்து விட்டது. ஆம், மனிதக்கழிவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வாயுவை கொண்டு இயங்கக்கூடியதான பஸ்ஸொன்று, தற்போது ...
Comments Off on மனிதக்கழிவில் இயங்கும் பஸ்