போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் ஆண்கள் பெண்கள் மீது அதிக வலிமையுடன் செயல்படுவார்களா?

போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் ஆண்கள் பெண்கள் மீது அதிக வலிமையுடன் செயல்படுவார்களா?

rachel-ladies-smoking
அந்தரங்கம்
பெரும்பாலான ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் மது அருந்தினால் அதிக ஈடுபாட்டுடன் செக்ஸ் செயல்பாடுகளில் இறங்க முடியும் என்ற தவறான நம்பிக்கை இருக்கிறது. செக்ஸ் என்பது ஆண்&பெண் இருவரின் மன மொத்த மகிழ்ச்சியான அனுபவம். உடல் அளவில் பார்த்தால் டெஸ்ட்ரோஜன் என்ற ...
Comments Off on போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் ஆண்கள் பெண்கள் மீது அதிக வலிமையுடன் செயல்படுவார்களா?