பெண் உச்சம் அடைதல் ஏன் தாமதமாகிறது..?sex problem

பெண் உச்சம் அடைதல் ஏன் தாமதமாகிறது..?sex problem

பெண்-உச்சம்-அடைதல்-440x270-300x184
அந்தரங்கம்
ஆணைவிட பெண்ணுக்குக் கலவி உச்சம் தாமதப்படுகிறது என்பதற்கு வரலாற்று ரீதியாக பெண்ணின் பாலியல் வெளிப்பாடு ஒடுக்கப்பட்டிருப்பதே காரணம். உச்சகட்டம் என்பதை அறியாத இந்தியப் பெண்கள் 80% மேல் இருக்கின்றனர் என்றும், அவ்வாறு அடக்கப்பட்ட பாலுந்த ஆற்றல்(libidonal energy), பெண்களை ...
Comments Off on பெண் உச்சம் அடைதல் ஏன் தாமதமாகிறது..?