பெண்ணை உச்ச கட்டத்தை அடையச்செய்வது எப்படி?

பெண்ணை உச்ச கட்டத்தை அடையச்செய்வது எப்படி?

Capture11-300x206-615x252
அந்தரங்கம்
பெண்ணினுடைய காம இச்சையை உச்ச கட்டத்தை அடையச் செய்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. ஆலிங்கனம் எனப்படும் தழுவுதல், பிடித்து விடுதல் அல்லது கசக்குதல், முத்தமிடுதல், நகக்குறி பதித்தல், பற்குறி பதித்தல், தட்டுதல் அல்லது தடவுதல், மாற்றுப்புணர்ச்சி, வாய் சேர்க்கை ...
Comments Off on பெண்ணை உச்ச கட்டத்தை அடையச்செய்வது எப்படி?

Capture11-300x206-615x252
அந்தரங்கம்
பெண்ணினுடைய காம இச்சையை உச்ச கட்டத்தை அடையச் செய்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. ஆலிங்கனம் எனப்படும் தழுவுதல், பிடித்து விடுதல் அல்லது கசக்குதல், முத்தமிடுதல், நகக்குறி பதித்தல், பற்குறி பதித்தல், தட்டுதல் அல்லது தடவுதல், மாற்றுப்புணர்ச்சி, வாய் சேர்க்கை ...
Comments Off on பெண்ணை உச்ச கட்டத்தை அடையச்செய்வது எப்படி?