பெண்ணும் அனுபிக்க வேண்டிய சுகங்கள்

பெண்ணும் அனுபிக்க வேண்டிய சுகங்கள்

5014ab77e8f9db95305d55fe3c23d4ee-296x300
அந்தரங்கம்
ஆணும், பெண்ணும், ஒரு குறிப்பிட்ட பருவ வயதிற்கு வந்தபின்னர், தவறாமல் உடலுற வு கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்கிற து காமசூத்திரம். இயற்கையின் படைப்பே விசித்திரமானது. ஆம். ஆண், பெண் உடல் அமைப்பு விசித்திர த்திலும் விசித்திரம். பிறக்கும்முன்பே ...
Comments Off on ஆணும், பெண்ணும் அனுபிக்க வேண்டிய சுகங்கள்