பெண்ணுடைய செக்ஸ் உணர்வுபெண்ணுடைய செக்ஸ் உணர்வு

பெண்ணுடைய செக்ஸ் உணர்வுபெண்ணுடைய செக்ஸ் உணர்வு

50-Shades-Of-Grey-Book-514726-418x215-615x316
அந்தரங்கம்
பெண்களின் செக்ஸ் உணர்வுகள் செக்ஸ் என்கிற விசயம் காலம் காலமாக ஆண்களின் கோணத் தில் இருந்தே அணுகப்பட்டும், விவாதிக்கப்பட்டும் வந்திருக்கிறது. நிஜமாக பெண்ணின் உணர்சசி நிலைகள் என்ன? பெண்ணின் அணுகுமுறை செக்ஸ் விசயத்தில் எப்படியிருக்கும்? என்கிற பல விசயங்களை ...
Comments Off on பெண்ணுடைய செக்ஸ் உணர்வு